Vandværkets vedtægter

VEDTÆGT for SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a. stiftet 1975

(Der gøres opmærksom på at det er de trykte vedtægter som er juridisk gældende)


§1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

 

§ 1

Navn og formål
Selskabet, der er stiftet den 29. april 1975, er et andelsselskab, hvis navn er SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a.

Selskabets hjemsted er Solrød Strand, og dets formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris efter den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket gældende regulativ.

§ 2 Gå til top

Vandværkets forsyningsområde
Forsyningsområdet fremgår af den til enhver tid gældende vandforsyningsplan for Solrød kommune.

§ 3 Gå til top

Andelshavere
Andelsselskabets andelshavere er grundejere, som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativ og takstblad på optagelsestidspunktet, eller personer, som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var andelshaver i selskabet.

§ 4 Gå til top

Andelshavernes rettigheder
Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand til eget og eventuelle lejeres forbrug på de i regulativet fastsatte vilkår.

Vedtægter, regulativ og takstblad udleveres ved indtræden. 

For lån, som selskabet måtte optage samt for alle øvrige forpligtigelser, hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

§ 5 Gå til top

Levering til ikke-andelshavere (købere)
Ejendomme eller institutioner, som iflg. deres natur eller iflg. særlige omstændigheder ikke kan være andelshavere, vil kunne få leveret vand i henhold til vandværkets regulativ og takstblad.

§ 6 Gå til top

Forsyningsanlægget
Andelsselskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt forsyningsledninger, stikledninger inkl. stophane v. skel, eventuelt højdebeholder etc. i overensstemmelse med gældende regulativ.

Andelsselskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget også de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist er betalt af brugerne. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler andelsselskabet i det i regulativet fastsatte omfang.

§ 7 Gå til top

Ledninger over privat grund
Andelsselskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshavernes ejendomme, såvidt muligt dog kun på tidspunkter, hvor det forvolder vedkommende andelshaver mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler andelsselskabet en erstatning efter dansk ret alm. principper.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Andelsselskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Voldgift i anledning af erstatningskrav fastsættes jfr. lov om frivillig voldgift.

§ 8 Gå til top

Særafgifter
Bestyrelsen kan påligne særafgifter til grundejere, der ikke overholder vandværkets vedtægter, takstblad og regulativ.

Betales særafgifter ikke efter påkrav, kan forbindelsen med forsyningsnettet afbrydes.

§ 9 Gå til top

Restancer
Restancer inddrives i henhold til vandværkets regulativ.

§ 10 Gå til top

Udtræden af selskabet
En andelshaver udtræder af selskabet ved ejerskifte, eller når hans stikledning afmonteres ved forsyningsledningen. Den udtrædende har intet krav på andele i selskabets aktiver.

§ 11 Gå til top

Generalforsamling
Vandværket ledes af bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen, der er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.

Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, med oplysning om generalforsamlingens dagsorden, via lokale medier samt vandværkets hjemmeside og evt. elektronisk kommunikation. Regnskab samt revideret budget vil være tilgængeligt på hjemmesiden og kan, ved forespørgsel, rekvireres via vandværkets kontor.

Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt til vandværkets kontor inden den 1. februar.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Valg af andelshavere til bestyrelsen.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af godkendt revisor
8. Behandling af indkomne forslag. (Oplyses ved indkaldelsen).
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af andelshaverne fremsætter krav herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 (to) måneder efter modtagelsen af begæring herom.

§ 12 Gå til top

Stemmeret og afstemning
Hver andelshaver har een stemme pr. ejendom vedkommende ejer.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Ingen andelshaver kan medbringe mere end een fuldmagt.

Fuldmagter skal godkendes af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse. Enhver andelshaver kan ved personspørgsmål kræve skriftlig afstemning.

Købere i henhold til § 5 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelserne ved simpel stemmeflertal. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 75 % af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 50 % af andelshaverne være repræsenteret. Såfremt det sidste ikke er tilfældet, og der er simpel majoritet for forslagene, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der skal være afholdt inden 2 måneder. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 75 % af de afgivne stemmer.


§ 13 Gå til top

Referat af generalforsamlingen
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.


§ 14 Gå til top

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet 3 henholdsvis 4 afgår efter tur. Solrød byråd udpeger blandt sine medlemmer herudover, så længe kommunen indestår for dele af selskabets økonomiske forpligtelser, 2 tilforordnede. Genvalg kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder en suppleant for den resterende del af den udtrådtes periode. Der vælges 2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets drift. Bestyrelsen ansætter det nødvendige personale.

Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 15 Gå til top

Tegningsret
Andelsselskabet tegnes af formanden i forening med driftschefen. I formandens forfald indtræder næstformanden. 

Alle regninger skal inden udbetaling være anvist af formanden (næstformanden). 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrifter. 

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende afholdelse af udgifter i forbindelse med den daglige drift.


§ 16 Gå til top

Regnskabet
Andelsselskabets regnskabsår er kalenderåret.

Der kan ikke uddeles bonus eller forrentning af andelskapitalen.

Revision af regnskaberne foretages af den af generalforsamlingen valgte godkendte revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.


§ 17 Gå til top

Selskabets opløsning
Andelsselskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 75 % af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne f.eks. ved fusion med et andet vandværk, kan opløsning dog besluttes efter de i § 13 angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer

Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse om fordeling af nettoformuen.


§ 18 Gå til top

Tvistigheder
Eventuelle tvistigheder, der ikke kan afgøres forligsmæssigt, indbringes for domstolene til afgørelse.


§ 19 Gå til top

Ikrafttræden
Andelsselskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingerne den 3. april 2013 og 22. maj 2013.

Og trådt i kraft ved vedtagelsen.

SLUT Gå til top