Vedtægter

VEDTÆGT for SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a. stiftet 1975

(Der gøres opmærksom på, at det er de trykte vedtægter, som er juridisk gældende)

§ 1 Navn og formål

 1. Selskabet, der er stiftet den 29. april 1975, er et andelsselskab, hvis navn er SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a.
 2. Selskabets hjemsted er Solrød Strand, og dets formål er at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris efter den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket gældende regulativ.
 3. Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsselskaber om varetagelse af tekniske og administrative opgaver

§ 2 Vandværkets forsyningsområde

 1. Forsyningsområdet fremgår af den til enhver tid gældende vandforsyningsplan i Solrød Kommune.

§ 3 Andelshavere

 1. Andelsselskabets andelshavere er grundejere, som har betalt tilslutningsbidrag i henhold til regulativ og takstblad på optagelsestidspunktet, eller personer/selskaber, som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var andelshaver i selskabet.

§ 4 Andelshavernes rettigheder

 1. Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, jf. i øvrigt de i regulativet fastsatte vilkår.
 2. Andelsselskabet bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål eller øvrige formål. Andelsselskabet fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårerne for en sådan levering.
 3. Vedtægter, regulativ og takstblad kan ved indtræden downloades fra andelsselskabets hjemmeside.

§ 5 Andelshavernes forpligtelser

 1. For lån, som selskabet måtte optage samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
 2. Andelshaveren/andelshaverens husstand er forpligtet til at efterleve reglerne i de til enhver tid
 3. Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere eller andre individuelle brugere.

§ 6 Levering til ikke-andelshavere (købere)

 1. Andre vandforsyninger, der ikke er andelshaver, vil ved køb fra selskabet kunne få leveret vand helt eller delvist til dækning af deres forsyningspligt.
 2. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårerne for sådanne vandleverancer.

§ 7 Forsyningsanlægget

 1. Andelsselskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt forsyningsledninger, stikledninger inkl. stophane v. skel, eventuelt højdebeholder etc. i overensstemmelse med gældende regulativ.
 2. Andelsselskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget også de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist er betalt af brugerne. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler andelsselskabet i det i regulativet fastsatte omfang.

§ 8 Ledninger over privat grund

 1. Andelsselskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshavernes ejendomme, så vidt muligt dog kun på tidspunkter, hvor det forvolder vedkommende andelshaver mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
 2. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler andelsselskabet en erstatning efter dansk rets alm. principper.
 3. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Andelsselskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Voldgift i anledning af erstatningskrav fastsættes jfr. lov om frivillig voldgift.

§ 9 Særafgifter

 1. Bestyrelsen kan påligne særafgifter til grundejere, der ikke overholder vandværkets vedtægter, takstblad og regulativ.
 2. Betales særafgifter ikke efter påkrav, kan forbindelsen med forsyningsnettet afbrydes.

§ 10 Restancer

 1. Restancer inddrives i henhold til det gældende Regulativ for vandværkerne i Solrød Kommune. Der kan opkræves et gebyr jf. takstbladet.

§ 11 Udtræden af selskabet

 1. Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
 2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og andelshaveren udtræder af selskabet.
 3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel af selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af andelshaveren.

§ 12 Generalforsamling

 1. Vandværket ledes af bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen, der er selskabets højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.
 3. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, med oplysning om generalforsamlingens dagsorden, via lokale medier samt vandværkets hjemmeside og evt. elektronisk kommunikation. Regnskab samt revideret budget vil være tilgængeligt på hjemmesiden og kan, ved forespørgsel, rekvireres via vandværkets kontor.
 4. Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt til vandværkets kontor inden den 1. februar.
 5. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse.
 6. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde:
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Budget for det kommende år forelægges for generalforsamlingen
  • Valg af andelshavere til bestyrelsen
  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af intern revisor
  • Valg af revisorsuppleant
  • Valg af statsautoriseret revisor
  • Behandling af indkomne forslag. (oplyses ved indkaldelsen)
  • Eventuelt.
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af andelshaverne fremsætter krav herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 (to) måneder efter modtagelsen af begæring herom.

§ 13 Stemmeret og afstemning

 1. Hver andelshaver har én stemme pr. ejendom vedkommende ejer.
 2. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Ingen andelshaver kan medbringe mere end én fuldmagt.
 3. Fuldmagter skal godkendes af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse. Enhver andelshaver kan ved personspørgsmål kræve skriftlig afstemning.
 4. Købere i henhold til § 6 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men har ingen stemmeret.
 5. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelserne ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 75 % af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 50 % af andelshaverne være repræsenteret. Såfremt det sidste ikke er tilfældet, og der er simpel majoritet for forslagene, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der skal være afholdt inden 2 måneder. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 75 % af de afgivne stemmer.

§ 14 Referat af generalforsamlingen

 1. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 15 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, i det 3 henholdsvis 4 afgår efter tur. Genvalg kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder en suppleant for den resterende del af den udtrådtes periode. Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 3. Bestyrelsen, der overfor generalforsamlingen er den øverst ansvarlige for selskabets drift, ansætter en driftschef, der efter bestyrelsens nærmere instruktion varetager selskabets daglige drift.
 4. Alle beslutninger i bestyrelsen vedtages ved simpelt stemmeflertal.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 16 Tegningsret

 1. Andelsselskabet tegnes af formanden i forening med driftschefen. Ved formandens forfald indtræder næstformanden.
 2. Alle regninger skal inden udbetaling være anvist af formanden (næstformanden).
 3. Dog kan Bestyrelsen meddele fuldmagt/beføjelse til driftschefen vedrørende afholdelse af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
 4. Såfremt bestyrelsen vælger at meddele fuldmagt/beføjelse til driftschefen jf. pkt. 3, skal driftschefen – på det førstkommende bestyrelsesmøde – i sin skriftlige afrapportering redegøre for afholdte udgifter siden sidste bestyrelsesmøde.
 5. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af realkredit og/eller bankfinansiering kræves hele bestyrelsens godkendelse, salgs, – købs eller lånedokumenter, underskrives af formand, eller næstformand og driftschef i forening.

§ 17 Regnskabet

 1. Andelsselskabets regnskabsår er kalenderåret.
 2. Det årlige overskud, der eventuelt fremgår af resultatopgørelsen i årsregnskabet, kan ikke udbetales til andelshaverne.
 3. Revision af årsregnskabet foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.
 4. Årsregnskabet underskrives af den statsautoriserede revisor og bestyrelsen.

§ 18 Selskabets opløsning

 1. Andelsselskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 75 % af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor.
 2. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne f.eks. ved fusion med et andet værk, kan opløsning dog besluttes efter de i § 13 angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer.
 3. Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse om fordeling af nettoformuen.

§ 19 Tvistigheder

 1. Eventuelle tvistigheder, der ikke kan afgøres forligsmæssigt, indbringes for domstolene til afgørelse.

§ 20 Ikrafttræden (04.05.2022)

 1. Andelsselskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingerne den 30. marts 2022 og den 04.05.2022.

Og trådt i kraft ved vedtagelsen.